Menu

Στα δίχτυα της γραφειοκρατίας

THEODORIANA STAYROS DRASTHRIOTHTESΔημιουργία Πάρκου Ορεινών Δραστηριοτήτων στο "Σταυρό" Θεοδωριάνων
-Εμβληματικό έργο στο Δήμο Κ. Τζουμέρκων-Κόλλησε η υλοποίηση
-«Τα κονδύλια είναι εκεί και περιμένουν», λένε οι Θοδωριανίτες

Σημαντικές καθυστερήσεις και προβλήματα, θέτουν σε κίνδυνο την δημιουργία του Πάρκου Ορεινών Δραστηριοτήτων στη θέση «Σταυρός» Θεοδωριάνων, ένα έργο που αποτελούσε αίτημα της ευρύτερης περιοχής, προκειμένου να υπάρξει επισκέψιμότητα για μεγαλύτερο χρόνο στην ορεινή αυτή περιοχή.
Όπως αναφέρει ο Σύλλογος «Οι Ορεινοί», σε ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Συλλόγου, αρχικά υπήρξε ολιγωρία από τη μεριά του Δήμου σχετικά με την ανάθεση και σύνταξη της μελέτης του έργου, η οποία τελικά συντάχθηκε έστω και με καθυστέρηση.


Στη συνέχεια προέκυψε πρόβλημα με την πληρωμή του μελετητή του έργου κ. Μπούγια, αναγκαία για να προχωρήσει η παραπέρα αδειοδότηση του έργου. Αν και υπήρχε σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο μελετητής αναγκάστηκε να προσφύγει στη δικαιοσύνη και να εκδοθεί προς το Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων η υπ’ αριθμ: 107/2018 διαταγή πληρωμής, του Μονομελούς Πρωτοδικείου Άρτας.
Το θέμα αυτό απασχόλησε το Δημοτικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της 27ης Σεπτέμβρη 2018. Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση του δημάρχου αποφάσισε να εκτελέσει άμεσα ο Δήμος την 107/2018 διαταγή πληρωμής της μελέτης του έργου και να μην προχωρήσει σε περαιτέρω ένδικα μέσα, τα οποία το μόνο που θα καταφέρουν είναι να καθυστερήσουν την υλοποίηση του έργου.
Και η ανάρτηση του Συλλόγου που υπογράφει ο πρόεδρος Δημήτρης Στεργιούλης αναφέρει τα εξής ενδιαφέροντα:
«Και εδώ υπάρχει η μεγάλη έκπληξη και απογοήτευση για μας τους Θοδωριανίτες. Όλοι οι παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι ψήφισαν υπέρ της πρότασης. Ο μόνος που ψήφισε κατά και ζήτησε να συνεχίσει ο Δήμος τα ένδικα μέσα κατά του μελετητή του έργου, θέτοντας έτσι σοβαρό θέμα καθυστέρησης και ακύρωσης του έργου, ήταν Δημοτικός σύμβουλος Θεοδωριάνων (!!!) και υποψήφιος δήμαρχος στις προηγούμενες εκλογές.
Δεν ξέρουμε με ποιο σκεπτικό δεν ψήφισε την απόφαση. Αυτό που είναι βέβαιο, είναι ότι έρχεται σε αντίθεση με τον αγώνα που κάνουν οι φορείς του χωριού εδώ και χρόνια για τη δημιουργία του Πάρκου Ορεινών Δραστηριοτήτων στο «Σταυρό» Θεοδωριάνων. Οι εκπρόσωποι στο Δήμο, μακριά ενδεχομένως από μικροκομματικά και μικροπολιτικά οφέλη, πρέπει να ενδιαφέρονται και να φροντίζουν πρωτίστως για τα συμφέροντα και τα προβλήματα του χωριού τους.
Ο Δήμος και ο Δήμαρχος προσωπικά πρέπει να «τρέξουν» τη υπόθεση, γιατί έχει ήδη χαθεί πολύτιμος χρόνος και τα κονδύλια είναι εκεί και περιμένουν.

Η συνεδρίαση
Σύμφωνα με το απόσπασμα από το Πρακτικό 11/2018 συνεδριάσεως του ΔΣ του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων που πήρε Αριθμ. Απόφασης 372/2018, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Βουργαρέλι, σήμερα την 27/09/2018, ημέρα Πέμπτη. Παρόντος του Δημάρχου κ. Μαρίνου Γαρνέλη διαπιστώθηκε, από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση ονομαστικά οι:

Παρόντες
Χαχούλης Φώτιος
Αλυμάρας Κωνσταντίνος
Καραγιάννη Ευαγγελή
Καρύδης Βασίλειος
Λάμπρη Αικατερίνη
Μπουζάνης Αργύριος
Πλούμπης Ιωάννης
Σκαλτσογιάννης Παναγιώτης
Σιλιόγκας Γεώργιος
Σιμόπουλος Νικόλαος
Τρομπούκης Νικόλαος
Τσαλοκώστας Παναγιώτης
Τσιανάκας Γεώργιος
Τσίπρας Λεωνίδας
Φώτης Κωνσταντίνος

Απόντες
Αντωνάκη-Αηδόνη Παναγιώτα
Καλιαρντάς Θωμάς
Μπούρης Παύλος
Πανούτσος Χαρίλαος
Τζαμάκος Βασίλειος
Χασιάκος Χρήστος
Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Μάλλιου Αγγελική, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στο 2ο θέμα «Επί αιτήματος διαταγής πληρωμής του κ. Μπούγια Πέτρου από την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο: "Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την τεχνική υποστήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων για την ωρίμανση προμελετών, μελετών σχετικά με αθλητικό- ψυχαγωγικό πάρκο δραστηριοτήτων στο Σταυρό Θεοδωριάνων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων», που εισάγεται ομόφωνα προ ημερησίας διατάξεως, ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα είπε τα εξής:
Σχετικά με την υπ' αριθ. 107/2018 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Άρτας, λάβαμε γνωμοδότηση από τον Δικηγόρο κ. Μπαλαδήμα Γεώργιο, η οποία έχει ως εξής:
Επί ερωτήματος του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΝΠΔΔ) με την επωνυμία «Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων», δυνάμει της υπ’ αριθμ. 372/2018 απόφασής του, περί της ασκήσεως ή μη ανακοπής κατά της εκδοθείσας με αρ. 107/2018 Διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Άρτας, που εκδόθηκε υπέρ του Πέτρου Μπούγια του Ιωάννη, ως διαφορά χρέους από σύμβαση παροχής υπηρεσιών.
Με βάση το ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμος και Κοινοτήτων), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και την σχετική νομοθεσία, ρυθμίζονται τα θέματα σχετικά με την λειτουργία των Δήμων, των πρωτοβάθμιων δηλαδή Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα οποία έχουν συσταθεί σε συγκεκριμένη εδαφική περιφέρεια, έχουν ως σκοπό τη διοίκηση των τοπικών ζητημάτων διοικούνται από αιρετό δημοτικό συμβούλιο, το οποίο ευθύνεται και αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν τον Δήμο, πλην όσων έχουν ανατεθεί αποκλειστικά στον Δήμαρχο του ή σε άλλο αρμόδιο όργανο.
Από τις διατάξεις των νόμων, συνάγεται ότι επιτρέπεται καταρχήν οι Δήμοι, να προβαίνουν, προς όφελος τους, στη σύναψη εξώδικου συμβιβασμού, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του ανωτέρω άρθρου 871 του ΑΚ. Περαιτέρω, η κατάρτιση της σύμβασης του συμβιβασμού προϋποθέτει την ύπαρξη έννομης σχέσης μεταξύ του Δήμου και του αντισυμβαλλομένου του, τις έριδες, αβεβαιότητες ή αμφισβητήσεις της οποίας επιδιώκουν να λύσουν τα μέρη ειρηνικά και μέσω αμοιβαίων υποχωρήσεων, με τη σύναψη του συμβιβασμού.

Το ιστορικό
Στον κ. Πέτρο Μπούγια ανατέθηκε η εκτέλεση της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την τεχνική υποστήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων για την ωρίμανση προμελετών με σκοπό την χωροθέτηση, κατασκευή και οικονομοτεχνική αξιολόγηση της βιωσιμότητας αθλητικού, ψυχαγωγικού πάρκου δραστηριοτήτων στο Σταυρό Θεοδωριάνων» δυνάμει της με αριθ. πρωτ. 580/9- 2-2018 σύμβασης παροχής υπηρεσιών. Η σύμβαση εξελίχθηκε ομαλά και ο ανάδοχος του έργου εξέδωσε νόμιμα το σχετικό υπ' αριθ. 24/30-5-2018 τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών ποσού 46.288,24 ευρώ, το οποίο ελέγχθηκε και εγκρίθηκε από τον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων πλην όμως δεν εξοφλήθηκε και κατόπιν της από 7-9-2018 αιτήσεώς του, πέτυχε την έκδοση της υπ' αρ. 107/2018 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Άρτας, η οποία κοινοποιήθηκε στον Δήμο και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένων 4767/12-9-2018. Με την διαταγή πληρωμής αυτή επιδικάστηκε στον αιτούντα κ. Πέτρο Μπούγια η καταβολή από τον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων για την παροχή των υπηρεσιών του ποσού των 46.388,24 ευρώ νομιμοτόκως από την επόμενη της εκδόσεως του τιμολογίου πλέον δικαστικών εξόδων ποσού 1.560,00 ευρώ.

Η εισήγηση
Σχετικά με την παραπάνω υπ' αρ. 107/2018 διαταγή πληρωμής, εισηγούμαι, υπό την προϋπόθεση ότι ο Δήμος κεντρικών Τζουμέρκων, δεν δεσμεύεται υποχρεωτικά στην άσκηση του προβλεπόμενου ενδίκου μέσου από ρητή διάταξη νόμου, να μην ασκηθεί το ένδικο βοήθημα της ανακοπής κατά της ως άνω διαταγής πληρωμής, διότι τα νομικά ζητήματα που εγείρονται με την διαταγή πληρωμής (κρίσιμος χρόνος καταλογισμού της συμφωνηθείσας αμοιβής, τοκογονία), έχουν - λυθεί από τη νομολογία του Ακυρωτικού Δικαστηρίου και ορθά αντιμετωπίζονται στη διαταγή πληρωμής, επομένως με την άσκηση της ανακοπής κατά της διαταγής πληρωμής, η οποία πιθανότατα θα απορριφθεί, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να μην ανατραπεί η επίδικη διαταγή πληρωμής και πέραν της πρόσθετης επιβάρυνσης με νόμιμους τόκους, να επιβαρυνθεί ο Δήμος και με τη δικαστική δαπάνη του αντιδίκου.
Πέραν των ανωτέρω εισηγούμαι να ακολουθήσει και επικοινωνία των δύο πλευρών, προκειμένου να επιτευχθεί κατ' αρχήν συμφωνία για τον επωφελή για τον Δήμο εξώδικο συμβιβασμό της επίδικης υποθέσεως με την εξόφληση, κατόπιν ρητής συμφωνίας, του ποσού της σύμβασης με έκπτωση από τον καταλογισμό των τόκων υπερημερίας και της δικαστικής δαπάνης.
Κατόπιν των ανωτέρω λόγω της μη ύπαρξης σοβαρής πιθανότητας να εξαφανιστεί η υπ' αριθμ. 107/2018 διαταγή πληρωμής, του ατελέσφορου του δικαστικού αγώνα και της περικοπής των οφειλουμένων τόκων υπερημερίας και της δικαστικής δαπάνης, εάν συμφωνηθεί, εισηγούμαι την αποδοχή του εξώδικου συμβιβασμού, την κατάργηση της δίκης μεταξύ των μερών και την παράδοση στον Δήμο κεντρικών Τζουμέρκων του α' απογράφου εκτελεστού της υπ’ αριθμ. 107/2018 διαταγής πληρωμής του Μον. Πρωτοδικείου Άρτας εκ μέρους του κ Πέτρου Μπούγια.
Προτείνουμε την έγκριση της παραίτησης του Δήμου από τα ένδικα μέσα.

Η ψηφοφορία
Ακολούθησε ψηφοφορία, όλοι οι παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι ψήφισαν υπέρ, εκτός του Δ.Σ. κ. Τσιανάκα Γεωργίου, ο οποίος ψήφισε κατά της παραίτησης του Δήμου από τα ένδικα μέσα. Το συμβούλιο αφού άκουσε την παραπάνω εισήγηση και μετά από διαλογική συζήτηση και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει:
α. την μη άσκηση ενδίκου μέσου ανακοπής ερημοδικίας, κατά της 107/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Άρτας, σχετικά με έκδοση διαταγής πληρωμής του κου Πέτρου Μπούγια του Ιωάννη.
β. την εξόφληση της υπ’ αριθ. 107/2018 διαταγής πληρωμής Μονομελούς Πρωτοδικείου Άρτας, συνολικού ποσού 46.388,24 ευρώ (πλέον δικαστικών εξόδων ποσού 1.560,00 ευρώ), από το Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 372/2018».

Τελευταία τροποποίηση στιςΤρίτη, 16 Οκτώβριος 2018 19:01
επιστροφή στην κορυφή

TROMPOYKHS SITE

GKONTZOS

GIATROS KRYOU

DIAF LOGISTIKO MPOYSHS SITE NEWWW